خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

سرفصل پیشنهادی هندسه پایه دهم رشته ریاضی وتجربی

   
  ** فصل اول: مقدمات هندسه و استدلال
  نقطه، خط، صفحه، قضیه، گزاره ، گزارههاي شرطی، عکس گزارههاي شرطی و گزاره هاي دوشرطی، "یا" و "و" در منطق ریاضی،
  سورهاي عمومی و وجودي، برهان غیرمستقیم، استدلال بازگشتی، عکس قضیه فیثاغورس
  ** فصل دوم: تشابه و کاربردهاي آن
  قضیه تالس و عکس و تعمیم و نتایج آن، نسبت، تناسب و میانگین هندسی، تعریف نسبتهاي مثلثاتی در مثلث قائمالزاویه و در
  دایره مثلثاتی
  ** فصل سوم: ترسیمات هندسی وچندضلعیها
  نیمساز، عمود، عمودمنصف، خط موازي، مثلث و برخی خواص چندضلعیها
  ** فصل چهارم: هندسه تحلیلی
  مختصات نقطه در صفحه، فاصله دو نقطه روي محور و در صفحه مختصات، مختصات وسط پاره خط روي محور و در صفحه
  مختصات، وضعیت دو خط نسبت به هم در صفحه، شرط موازي بودن و عمود بودن دو خط، شرط همرسی سه خط راست و بر یک
  استقامت بودن سه نقطه
  ** فصل پنجم: روابط مثلثاتی
  برخی روابط بین نسبتهاي مثلثاتی، روابط بین نسبتهاي زوایاي متمم و مکمل، شیب خط و تانژانت، محاسبه مساحت مثلث و
  متوازي الاضلاع به وسیله نسبتهاي مثلثاتی
  ** فصل ششم: تجسم فضایی
  مختصات نقطه در فضا، فاصله نقطه از مبدا مختصات در فضا، خط در فضا، صفحه در فضا، وضعیت نسبی دو خط در فضا و صفحه
  شامل دو خط غیر متنافر، وضعیت نسبی دو صفحه در فضا، وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا، شرط توازي و تعامد دو صفحه،
  شرایط عمود بودن خط بر صفحه، معرفی سطح مقطع و قطع برخی رویهها با صفحه(مانند کره، استوانه، مخروط)، معرفی اجسام
  حاصل از دوران برخی منحنیها(خط راست، دایره، ربع دایره، بیضی)

  این مطلب تا کنون 7 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : فضا، ,صفحه ,نسبتهاي ,صفحه، ,وضعیت ,نقطه ,وضعیت نسبی ,فضا، وضعیت ,عمود بودن ,
  سرفصل پیشنهادی هندسه پایه دهم رشته ریاضی وتجربی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده